Pomáháme přírodě.


Informace o nás

70/04. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Bartošovicích vznikla v roce 1998. Náplní činnosti organizace je ochrana životního prostředí a ekologická výchova. Při organizaci pracuje oddíl mladých ochránců přírody.

Během uplynulých let se ČSOP věnovala realizaci projektů v rámci praktické ochrany přírody. Jednalo se zejména o záchranu starých krajových odrůd ovocných dřevin (obnova starého sadu v Bartošovicích, vyhledávání krajových odrůd v krajině), o výsadby stromořadí a remízů, likvidaci černých skládek, budování tůněk pro obojživelníky, likvidaci křídlatky kolem řeky Odry apod.

Součástí činnosti je také pořádání akcí pro veřejnost. V rámci ekologické výchovy připravuje ČSOP pravidelné schůzky a víkendové akce jak pro své organizované členy, tak i neorganizované děti a veřejnost (programy Zachraňme studánky, Ukliďme svět, Vítání ptačího zpěvu, Otvírání Poodří apod.). Cílem není vychovávat odborníky, ale lidi se vztahem k přírodě, vést je ke kamarádství a pěkným mezilidským vztahům.

Finance pro realizaci připravovaných projektů čerpá organizace z části z přidělených grantů od Ústřední výkonné rady ČSOP, Nadace Partnerství, MŽP ČR, Komunitní školy Bartošovice a obce Bartošovice.

Členové 70/04. základní organizace se účastní vzdělávacích seminářů a školení (Kurzy roubování, Záchrana starých krajových odrůd ovocných dřevin, Práce s veřejností, Ekologická výchova aj.).