Pomáháme přírodě.


Přírodovědný oddíl

Při základní organizaci pracuje přírodovědný kroužek Ještěrky.

Členové kroužku se scházejí v učebně ZŠ, většina aktivit a činností je však orientována do terénu (praktická ekologická výchova). Aktivity kroužku v jednotlivých měsících jsou popsány v plánu činnosti na daný rok (vycházky, výlety, výsadby stromků, péče o maloplošná chráněná území a studánky, sběr a poznávání přírodnin, akce pro veřejnost, práce s odbornou technikou, základy fotografování, přikrmování zvířátek v době nouze, poznávání regionu apod.). Při všech činnostech je kladen důraz na bezpečnost a ochranu zdraví.

Činnost kroužku je pro zúčastněné žáky možností aktivně a smysluplně využít volný čas, u některých má nemalý vliv na jejich další studium, respektive profesní orientaci. Cílem však není vychovávat odborníky, ale děti s kladným vztahem k životnímu prostředí, přírodě, všemu živému a k sobě samým. Aktivity kroužku jsou také vhodným doplněním a rozšířením environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ŠVP Základní školy v Bartošovicích.